Amica.ge ცვლილებები სესხის აღება კითხვა-პასუხი კონტაქტი რეგისტრაცია ფასების სია შესვლა

ფინანსური ანგარიშები

2019 წლის მე-2-ე კვარტლის ფინანსური მოხსენება
2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება
2019 წლის 1-ლი კვარტლის ფინანსური მოხსენება
2018 წლის მე-4-ე კვარტლის ფინანსური მოხსენება
2018 წლის მე-3-ე კვარტლის ფინანსური მოხსენება
2018 წლის მე-2-ე კვარტლის ფინანსური მოხსენება
2018 წლის 1-ლი კვარტლის ფინანსური მოხსენება
2017 წლის, წლიური აუდიტორული მოხსენება